Druhny i Druhowie, Drodzy Rodzice!

w związku z nowymi regulacjami o ochronie danych osobowych, spełniamy nasz obowiązek informacyjny o tym, jak przetwarzamy Państwa dane i dane Waszych dzieci. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie.

1. [Administrator danych]

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka z siedzibą ul. Stefanowskiego 19, 90-537 Łódź („Chorągiew”).

2. [Inspektor Ochrony Danych]

Chorągiew dokłada starań, aby dane osobowe były przetwarzane w sposób zapewniający zgodność z prawem i bezpieczeństwo. W tym celu Chorągiew powołała inspektora ochrony danych, z którym może Pan/Pani kontaktować się bezpośrednio:

  • Mailowo pod adresem poczty elektronicznej: rodo@zhp.pl
  • Telefonicznie pod numerem telefonu: +48 601 889 788

3. [Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych osobowych]

Pana/Pani dane osobowe obejmujące m.in. imię, nazwisko, stanowisko, adres email, numer telefonu będą przetwarzane w celu nawiązania i utrzymywania kontaktu, w tym kontaktu w związku z podjęciem lub z zamiarem podjęcia współpracy z Chorągwią.

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest uzasadniony interes Chorągwi (art. 6 ust.1 lit. f RODO) polegający na komunikowaniu z innymi osobami, organizacjami i władzami w sprawach związanych z prowadzoną działalnością statutową. Jednakże, jeżeli nawiązanie i utrzymywanie kontaktu następują w wykonaniu umowy z Chorągwią, której Pani/Pan jest stroną, podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest niezbędność do wykonania tej umowy (art. 6 ust.1 lit. b RODO).

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od ostatniego kontaktu.

4. [Ujawnianie danych osobowych]

Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane:

  • dostawcom usług teleinformatycznych takich jak hosting poczty elektronicznej,
  • operatorom pocztowym i przewoźnikom.

Pani/Pana dane osobowe mogą być również ujawniane organom administracji publicznej uprawnionym do pozyskania tych danych na podstawie przepisów prawa, a także innym podmiotom z nami współpracującym na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. [Prawa osób, których dane osobowe dotyczą]

W związku z wykorzystywaniem Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan w każdej chwili:

  • wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu; na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, wykorzystując te dane osobowe. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych, usuniemy je.

Ponadto może Pani/Pan:

  • żądać dostępu do danych osobowych, uzyskania potwierdzenia czy dane osobowe są przetwarzane, uzyskania kopii danych osobowych oraz do uzyskania istotnych informacji związanych z przetwarzaniem tych danych (na podstawie art. 15 RODO),
  • żądać sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (na podstawie art. 16 RODO),
  • żądać usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), jeżeli odpadł cel lub podstawa prawna przetwarzania tych danych (np. jeżeli został wniesiony zasadny sprzeciw) albo jeżeli dane osobowe były wykorzystywane niezgodnie z prawem,
  • żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO) na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych lub o zasadności zgłoszonego sprzeciwu albo na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony Pani/Pana roszczeń,
  • żądać otrzymania danych osobowych, których sama nam Pani dostarczyła / sam nam Pan dostarczył, oraz przekazania tej kopii bądź Pani samej / Panu samemu, bądź innemu wskazanemu przez Panią/Pana pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie; dotyczy to jedynie danych osobowych przetwarzanych w sposób automatyczny w celu wykonania umowy (na podstawie art. 20 RODO).

Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możecie Państwo wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.

KLAUZULA DLA OSÓB PRZEKAZUJĄCYCH 1,5 % PODATKU NA RZECZ CHORĄGWI ŁÓDZKIEJ ZHP

1. [Administrator danych]

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zgodne z prawem wykorzystywanie tych danych, jest Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka z siedzibą ul. Stefanowskiego 19, 90-537 Łódź (zwana dalej „Chorągwią”).

2. [Inspektor Ochrony Danych]

Chorągiew dokłada starań, aby dane osobowe były wykorzystywane w sposób zapewniający zgodność z prawem i bezpieczeństwo. W tym celu Chorągiew powołała inspektora ochrony danych, z którym możesz kontaktować się bezpośrednio: 1) mailowo pod adresem poczty elektronicznej: rodo@zhp.pl

2) telefonicznie pod numerem telefonu: +48 601 889 788.

3. [Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych osobowych]

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu podziękowania za wsparcie oraz przekazania informacji o celach na jakie przeznaczono wpłaty, a także w celu informacyjnym i statystycznym na temat osób przekazujących 1,5 % podatku na rzecz Administratora. Twoje dane przetwarzamy w powyższych celach, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będziemy przetwarzać przez 1 rok od momentu otrzymania ich od Urzędu Skarbowego.

4. [Ujawnianie danych osobowych]

Twoje dane osobowe pochodzą od stron trzecich – Urzędu Skarbowego, tylko w sytuacji, gdy składając deklarację podatkową wyraziłeś zgodę na przekazanie danych osobowych do Organizacji Pożytku Publicznego, którą wspierasz.

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom współpracującym z Chorągwią, w tym dostawcom usług teleinformatycznych na podstawie zawartych umów powierzenia, a także operatorom pocztowym.

5. [Prawa osób, których dane osobowe dotyczą]

W związku z wykorzystywaniem Twoich danych osobowych możesz w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu; na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, wykorzystując te dane osobowe. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych, usuniemy je.

Ponadto możesz:

1) żądać dostępu do danych osobowych, uzyskania potwierdzenia czy dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania kopii danych osobowych oraz uzyskania istotnych informacji związanych z wykorzystywaniem tych danych (na podstawie art. 15 RODO),

2) żądać sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (na podstawie art. 16 RODO),

3) żądać usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), jeżeli odpadł cel lub podstawa prawna wykorzystywania tych danych albo jeżeli dane osobowe były wykorzystywane niezgodnie z prawem,

4) żądać ograniczenia wykorzystywania danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO) na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych albo na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń.

Masz również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możesz wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.