Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim

otrzymał dofinansowanie Projektu numer RPLD.02.03.01-10-B928/20-00

w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020.